Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VPLINKED

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Vriend van VPLinked waarop VPLinked deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van een Vriend van VPLinked wordt van de hand gewezen.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen VPLinked en de Vriend van VPLinked wordt aangegaan voor een kalenderjaar, startend vanaf de eerste dag van het nieuwe jaar (1) jaar met automatisch een verlenging van telkens een (1) jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst aan het einde van het contractjaar opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor de afloop van het jaar.
 2. Opzegging van Vriend van VPLinked dient schriftelijk te gebeuren via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 3. De in een voorstel vermelde prijzen van Vriend van VPLinked zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 3: Uitvoeringstermijnen

 1. De Vriend van VPLinked draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VPLinked aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Vriend van redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en correct aan VPLinked worden verstrekt.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan is VPLinked gerechtigd tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 3. VPLinked is bevoegd om bij het organiseren van een VPLinked Netwerk Event de VPLinked pakketten aan te passen, die noodzakelijk zijn voor het kunnen organiseren van dergelijk evenement.

Artikel 4: Overmacht

 1. VPLinked is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Vriend van VPLinked indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VPLinked geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VPLinked niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 5: Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de Vriend van VPLinked in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de betreffende Vriend van VPLinked van rechtswege in 
verzuim. De Vriend van VPLinked is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de 
wettelijke rente verschuldigd is.
 3. Indien de Vriend van VPLinked in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter 
verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening.

Artikel 6: Klachten/gebreken

 1. De door VPLinked te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. Eventuele klachten/gebreken over een VPLinked-dienst dienen binnen vijf werkdagen na constatering van de klacht aan VPLinked kenbaar gemaakt te worden via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VPLinked in staat is adequaat te reageren. De Vriend van VPLinked dient VPLinked in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien de Vriend van VPLinked tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Vriend van VPLinked geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VPLinked de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn herstellen.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan integraal voor rekening van Vriend van VPLinked.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. VPLinked is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VPLinked is uitgegaan van door of namens de Vriend van VPLinked verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Indien VPLinked aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is aansprakelijkheid van VPLinked beperkt tot maximaal de factuurwaarde van order, althans tot dat gedeelte van de order waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van VPLinked is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. VPLinked is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie.
 5. Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

 6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VPLinked partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen bij geschil eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn inzichtelijk via de website www.vplinked.nl.
2. Van toepassing is steeds de gedeponeerde versie 1 die met bewijs is geplaatst op 1 september 2014 op de website van VPLinked.
 • Aangemaakt op .